دوشنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - 15 April 2024

شرط داوری

Feed Link JS News

شرط داوری

شرط داوری با رسیدگی یک داور
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن و اختیار در صلح و سازش به مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان ارجاع می گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آیین نامه های داوری آن مجمع با رأی یک نفر داور با انتخاب مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان بصورت قطعی و لازم الاجراءحل و فصل گردد. داوران علاوه بر مقررات حاکم عرف موضوع قرارداد و تخصصی ذیربط را نیز مراعات خواهند نمود.
شرط داوری حاضر موافقت نامه مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است.


شرط داوری با  سه داور  
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن و اختیار در صلح و سازش به مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان ارجاع می گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آیین نامه های داوری آن مجمع با رأی سه نفر داور با انتخاب مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان بصورت قطعی و لازم الاجراءحل و فصل گردد. داوران علاوه بر مقررات حاکم عرف موضوع قرارداد و تخصصی ذیربط را نیز مراعات خواهند نمود.
شرط داوری حاضر موافقت نامه مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است.


شرط داوری با داشتن داور اختصاصی
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن و اختیار در صلح و سازش به مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان ارجاع می گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آیین نامه های داوری آن مجمع با رأی سه نفر داور که دو  نفر از داوران توسط طرفین دعوا به عنوان داور اختصاصی از لیست داوران مجمع و یک نفر سرداور با انتخاب مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان بصورت قطعی و لازم الاجراءحل و فصل گردد. داوران علاوه بر مقررات حاکم عرف موضوع قرارداد و تخصصی ذیربط را نیز مراعات خواهند نمود.
شرط داوری حاضر موافقت نامه مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است.