دوشنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۳ - 15 April 2024

آرای دادگاه‌ها درباره داوری

Feed Link JS News

رأی دادگاه با موضوع لزوم صدور و تسلیم رأی داور در مهلت داوری

● لزوم صدور و تسلیم رأی داور در مهلت داوری مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : درصورتی که طرفین مدت خاصی را برای داوری تعیین نکرده باشند رأی داور می‌بایست در مهلت سه‌ماهه صادر...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶
بازدید: 2908

رأی دادگاه‌ها با موضوع شرط مراجعه به داوری پس از توافق طرفین

● شرط مراجعه به داوری پس از توافق طرفین مرجع صدور: شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : الزامآور بودن ارجاع به داوری و عدم صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به موضوع تنها در صورتی است که...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶
بازدید: 3303

رأی دادگاه با موضوع اصل صلاحیت عام محاکم و صلاحیت داور

● اصل صلاحیت عام محاکم و صلاحیت داور مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده : 1- با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم، داوری که استثنایی بر اصل مذکور است باید صورت محدود، تفسیر شده...
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶
بازدید: 2318

رأی دادگاه با موضوع اثر عدم توافق طرفین داوری در تعیین داور مرضی‌الطرفین

● اثر عدم توافق طرفین داوری در تعیین داور مرضی‌الطرفین مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶
بازدید: 2713

تفسیر شرط « مراجعه به دادگاه در صورت اختلاف در پذیرش رأی داوری

●تفسیر شرط « مراجعه به دادگاه در صورت اختلاف در پذیرش رأی داوری»   مرجع صدور:شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران  
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۶
بازدید: 2442